,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1


Cirkevný zbor ECAV v Krajnom


V tejto rubrike „Náš zbor“ , v ktorej sa práve nachádzate, sa môžete oboznámiť s celou štruktúrou nášho cirkevného
zboru. Sú tu všetci predstavitelia zboru, počnúc predsedníctvom zboru , funkcionármi , presbytermi a všetkými
ostatnými členmi zboru, ktorí v ňom aktívne pôsobia. Ďalej je tu aj zoznam všetkých členov cirkevného zboru ECAV
Krajné.

Predsedníctvo zboru ECAV Krajné: Cirkevný zbor zastupuje a zasadnutia jeho orgánov zvoláva zborové
predsedníctvo, ktoré tvoria zborový farár a zborový dozorca. Zborového dozorcu zastupuje v jeho neprítomnosti
poddozorca. (Ústava ECAV čl.19 ods. 1 a 3). Zborový farár spolu so zborovým dozorcom zodpovedajú za činnosť
v cirkevnom zbore.


Funkcionári zboru ECAV Krajné: Sem patria ostatní funkcionári cirkevného zboru ako sú: poddozorca
(zástupca dozorcu zboru), kurátor (správca majetku cirkevného zboru osobitne nehnuteľnosti), kostolníčka ,
pokladníčka a kantori cirkevného zboru.


Presbyteri zboru ECAV Krajné: V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore
riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, poddozorca a zboroví presbyteri. Zborové
presbyterstvo má najmä tieto úlohy: vykonáva rozhodnutia zborového konventu, rozhoduje o operatívnych a
neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach, rieši porušenia cirkevnej disciplíny a plní ďalšie úlohy,
ktorými ho poverí zborový konvent. ( Ústava ECAV Čl.18 ods. 1 a 2). V našom cirkevnom zbore majú presbyteri
pridelené aj jednotlivé obvody, v ktorých potom každoročne vyberajú cirkevný príspevok.


Hospodársky výbor ECAV Krajné: Hospodársky výbor pôsobí ako poradný orgán konventu a presbyterstva.
Pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu, vyjadruje sa k záverečnému účtu, pripravuje analýzu využívania
rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia, plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek orgánov v cirkevnom zbore. V
našom cirkevnom zbore má 7 členov.


Cirkevný zbor ECAV Krajné: Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi je cirkevný zbor, ktorý tvoria
evanjelici augsburského vyznania bývajúci v jeho územnom obvode a výnimočne aj tí, ktorí sa do neho prihlásia.
(Ústava ECAV čl.16 ods.1). Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zborový konvent, ktorý tvoria plnoletí členovia
cirkevného zboru.