,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
ECAV na Slovensku


Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska:

 • vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi
 • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh
 • Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujeme za jedine správny výklad Písma svätého
 • evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií , ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve
 • Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. Podľa neho sa nazývame evanjelici augsburského vyznania
 • symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža
 • hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svete
 • sme pripravení spolupracovať aj s inými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na poli ducha, charity a humanity
 • vnútorná organizácia našej cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia

Poslaním ECAV na Slovensku je:

 • šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí
 • slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti
 • viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu
 • zriaďovať na zabezpečenie svojho poslania organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a pripravovať pre ne potrebných pracovníkov
 • spolupracovať v oblasti výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej s orgánmi štátu, samosprávami miest a obcí, so spoločenskými organizáciami a zahraničnými inštitúciami

Štatistické údaje o ECAV na Slovensku

Počet zborov ECAV: 326
Počet členov cirkvi: 372 858*
Počet duchovných: 357
Z toho žien: 138 (39 %)
Počet kostolov a modlitební: 651
(* 6,93 % populácie SR; údaje podľa sčítania ľudu roku 2001, Štatistický úrad SR, november 2000, uvedené čísla nezahŕňajú slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí)

Symbolické knihy

Symbolické knihy (alebo aj Vierovyznávacie knihy; symbolum – vierovyznanie) obsahujú všetky vierovyznania našej evanjelickej cirkvi, napísané na základe Písma svätého - Biblie.

Symbolické knihy delíme na:

• Všeobecné vyznania:

 • Apoštolské vierovyznanie – Všeobecná viera kresťanská
 • Nicejské vierovyznanie
 • Atanáziovo vierovyznanie