,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
MALÝ KATECHIZMUS Dr. MARTINA LUTHERA

 • čiastka: Desať Božích prikázaní,
 • čiastka: Všeobecná viera kresťanská,
 • čiastka: Modlitba Pánova,
 • čiastka: Sviatosť krstu svätého,
 • čiastka: Sviatosť Večere Pánovej

I. čiastka: Desať Božích prikázaní

Ja som Hospodin, tvoj Boh:
 • Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 • Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
 • Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
 • Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
 • Nezabiješ!
 • Nescudzoložíš!
 • Nepokradneš!
 • Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
 • Nepožiadaš dom svojho blížneho!
 • Nepožiadaš ani jeho manželku, ani nič, čo je jeho!

Vysvetlenie Božích prikázaní

Prvé prikázanie
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Čo to znamená?
Máme sa Pána Boha nadovšetko báť, jeho milovať a len Jemu dôverovať.

Druhé prikázanie
Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
Čo to znamená?
Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať, aby sme Jeho menom nezlorečili, (krivo) neprisahali, nečarili, neluhali
a neoklamávali, ale aby sme to meno vo všetkých potrebách vzývali, ctili, chválili a velebili.