,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA V KRAJNOM

20. storočie

28. júla 1914 bola vyhlásená I. svetová vojna. Podľa mobilizačnej vyhlášky museli rukovať všetcimuži do 40 rokov. V druhej mobilizačnej vlne odviedli všetkých mužov do 50 rokov. V Krajnomzostali iba starci, ženy a deti. Pre potreby armády rekvirovali dobytok, najmä kone. Začínal byťnedostatok potravín. Ženy s deťmi museli prevziať na svoje bedrá ťarchu hospodárenia. Bolestnouranou pre evanjelikov bola rekvirácia zvonov pre potrebu armády. Na krajnianskej fare sa aj vťažkých vojnových časoch zásluhou farára Michala Bodického udržiaval národný život. Najmä vletných mesiacoch sem prichádzali nadaní študenti a vzdelávali sa v náboženskej i svetskej literatúre.V čase vojny pôsobili v Krajnom ako kapláni Vladimír Roy (r.1915) a po ňom Štefan Krčméry, ktorýtu napísal aj niektoré zo svojich literárnych prvotín.
28. októbra 1918 Rakúsko - Uhorsko kapitulovalo, čím sa vytvorili všetky podmienky pre vznik avyhlásenie Česko - Slovenskej republiky. Na Slovensku neboli tak dobré podmienky ako v Čechách,preto preberanie moci od maďarských úradov bolo zložitejšie. V priebehu novembra 1918 už bolo ajv Krajnom jasné, že Uhorsko sa neudrží. Aj dovtedajšie obecné zastupiteľstvo sa 5. novembra 1918samo rozpustilo.
Neskôr na zhromaždení pred obecným domom si občania zvolili nové obecnépredstavenstvo na čele s richtárom Jánom Zmekom zo Žadovice. V nasledujúcu nedeľu novépredstavenstvo zložilo v chráme prísahu a Michal Bodický ich zaviazal k vernosti svojej slovenskejvlasti.
Po upokojení sa v celej ČSR uskutočnilo sčítanie ľudu. K československej (rozumejslovenskej) národnosti sa hlásilo 2700 obyvateľov, 5 k maďarskej a 22 k inej (nemeckej a židovskej).Podľa vierovyznania v Krajnom žilo 2643 evanjelikov a.v., 65 katolíkov, 1 grékokatolík, 1reformovaný evanjelik a 17 obyvateľov židovského vierovyznania.
Koncom roka 1920 po 25 ročnom pôsobení Michal Bodický opúšťa Krajné a stáva sa profesorom naTeologickej evanjelickej akadémii v Bratislave a zároveň i jej dekanom. Za jeho nástupcu v Krajnombol zvolený dovtedajší kaplán Mladen Kolény.
PhDr. Ján Lukačka, CSc.: Krajné 1392 - 1992