,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA V KRAJNOM

16. storočie

Obdobie 16. storočia charakterizuje v našich krajinách nástup reformácie. Tento proces sa začalvystúpením Martina Luthera roku 1517 v Nemecku. V dôsledku obchodných a kultúrnych kontaktovsa reformačné myšlienky veľmi skoro dostali aj do Uhorska - najmä do stredoslovenských banskýchmiest.
V druhej polovici 16. storočia sa reformácia postupne šíriť aj na vidieku. Jej prvým príznakombola upadajúca disciplína kléru, mnohí kňazi sa oženili, šľachtici začali zaberať cirkevný majetok,kostoly na mnohých miestach spustli. Spontánne šírenie sa reformácie však čoskoro narazilo naodpor katolíckej cirkevnej hierarchie, ktorá sa všemožne snažila získať späť svoje stratené pozície. Vprvom rade získavala na svoju stranu šľachtu, ktorej vierovyznanie bolo určujúce aj pre ichpoddaných. Tento zámer sa katolíckej cirkvi podarilo v mnohých prípadoch presadiť.
Noví majitelia panstva Čachtice, Nádašdyovci boli vstúpencami reformácie a preto podporovali jejšírenie aj medzi svojimi poddanými. O skutočných počiatkoch reformačných snáh v tomto krajimožno hovoriť až od začiatku 70-tych rokov 16. storočia. Zaujímavou otázkou je aj doba výstavbytzv. husitského kostolíka (teraz katolíckeho) v Krajnom. Cirkevný historik Ladislav Paulíny určiljeho výstavbu do roku 1595 bez odvolania sa na konkrétny prameň. Existujú však viaceré indície preskoršie datovanie tejto stavby. Niektoré stavebné detaily poukazujú na neskorogotický stavebný štýl(lomené oblúky), písomné pramene však vylučujú jeho existenciu pred rokom 1578. Musíme sa tedauspokojiť s konštatovaním, že kostol a fara v Krajnom vznikli v druhej polovici 16. storočia.
Potrebu výstavby nevyvolala iba reformácia, ale najmä skutočnosť, že v dôsledku kopaničiarskehoosídľovania chotára Krajného sa značne rozmnožil počet obyvateľstva a chodenie do vzdialenýchČachtíc či Vaďoviec sa začalo pociťovať ako neúnosné. Preto sami Krajnianci vyšli s iniciatívou, žena vlastné náklady postavia kostol. Pravda s ich akciou musel súhlasiť zemepán a predovšetkýmčachtický farár, ktorému dovtedy cirkevne podliehali.Už roku 1611 bola v Krajnom aj cirkevná škola.
PhDr. Ján Lukačka, CSc.: Krajné 1392 - 1992